Do ceny EDUína 2020 je možné přihlásit konkrétní počin či skupinu aktivit, projektů, výstupů, které pomohly dětem, žákům, studentům, rodičům či učitelům ve smysluplném vzdělávání během uzavření škol z důvodů pandemie covid-19.

Cena se zaměřuje především na oblasti zajištění (např. organizačně, technicky) a podpory (informačně, metodicky, obsahově) smysluplné výuky na dálku a to jak v rámci formálního, tak i neformálního vzdělávání.

Naopak nemíří na aktivity spojené s běžným zajištěním vzdělávání na dálku (tj. zcela “základní” organizace a fungování školní výuky v mimořádné situaci).

Oceňované počiny, aktivity, projekty, výstupy atd. zajišťující či podporující výuku na dálku nemusely vzniknout přímo v době uzavření škol, ale mohly např. svoji původní činnost přizpůsobit a pozměnit s ohledem na novou a nečekanou situaci. Cenu může získat jednotlivec, instituce, organizace či iniciativa působící v České republice.

Projekty je možné přihlásit do 30. 9. 2020.

Hlavní partner ceny EDUína 2020

Uveďte název projektu, který přihlašujete do ceny EDUína 2020.

Vložte adresu webové prezentace projektu.

Na co je možné (nikoliv povinné) se při popisu obsahu zaměřit: 1. Význam = Jak aktivita přispívá zajištění cílů ceny? 2. Pro koho je projekt určen = Má projekt nějakou specifickou cílovou skupinu? Jak byste ji definovali? 3. Výhled = V čem je projekt inspirativní pro další práci cílové skupiny?, Otevírá možnosti pro vznik dalším projektům? (max. rozsah 3000 znaků)

Na co je možné (nikoliv povinné) se při popisu dopadu zaměřit: 1. Rozsah či hloubka = Týkají se dopady velké skupiny, nebo mají velký význam pro užší cílovou skupinu? 2. Přesah = Týkají se dopady úzce vymezených témat, nebo širší dosah ? 3. Účelnost = Daří se dosáhnout předem stanovených cílů a jak úspěšně? 4. Udržitelnost = Lze o dopadech uvažovat dlouhodobě? 5. Efektivita, hospodárnost = “cena/výkon” relativní k dostupným zdrojům atd. (max. rozsah 3000 znaků)

Na co je možné (nikoliv povinné) se při popisu procesu realizace a kvality zaměřit: 1. Zapojení aktérů = Integruje projekt různé instituce/aktéry? 2. Participace = Je cílová skupina pasivní recipient, nebo aktivně spoluvytváří cíle a/nebo obsah? 3. Replikovatelnost, šiřitelnost = V případě nejednorázových projektů - je metodika zpracovaná způsobem, který mohou převzít a uplatnit i další aktéři v jiných kontextech? 4. Komplexnost, přesnost, kvalita = Je projekt těchto v dílčích kategoriích přesvědčivý? 5. Adaptabilita = Jak projekt zareagoval na vnější šoky? Podařilo se projekt probíhající už před koronou úspěšně převést do krizového módu? (max. rozsah 3000 znaků)

Jednotlivec či organizace, kteří jsou autory projektu, či ho provozují, zaštiťují ap.

Zadejte jméno organizace, či jednotlivce.

Zadejte jméno kontaktní osoby.

Zadejte Váš e-mail.

Zadejte Vaše telefonní číslo.

Zadejte kategorii projektu.

Zadejte cílovou skupinu projektu

Vyplňte jak jste se dozvěděli o možnosti přihlášení do ceny EDUína.