EDUína 2020

Slavnostní vyhlášení vítězů ceny EDUína 2020 proběhlo 30. listopadu 2020.

Cena EDUína upozorňuje na zajímavé inovativní projekty v českém formálním i neformálním vzdělávání a na projekty podporující učitelskou profesi. Letošní,  v pořadí osmý, ročník měl poprvé zúžené téma a mohly se do něho přihlásit konkrétní počiny či skupiny aktivit, projektů a výstupů, které pomohly dětem, žákům, studentům, rodičům či učitelům ve smysluplném vzdělávání během uzavření škol z důvodů pandemie covid-19. V rámci ceny EDUína 2020 jsme tak hodnotili schopnost adaptovat se na novou nečekanou situaci.


Ocenění

1. místo: Buddies program online – Základní škola Smart

Projekt, ve kterém třídní učitelé 1. a 2. stupně  mladší žáky propojili se staršími žáky – dobrovolníky, kteří jim
pomáhají pochopit složitější učivo, dokončit zadané domácí úkoly nebo si jen tak povídají a sdílejí své zážitky
online během pravidelných půlhodinových setkání.

Porota ocenila, že aniž by projekt zapomněl na to podstatné, tedy distanční vzdělávání, soustředil se na to úplně nejpodstatnější – podporu a rozvoj sociálních kontaktů. A to v míře budování celé školní komunity, jak mezi dětmi,
tak s rodiči. Zároveň ocenila snadnou inspirativnost. Kdokoliv, kdykoliv se může tímto projektem inspirovat.

2. místo: Učíme online – Česko.digital

Jedná se o aktivitou neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s více než 18 organizacemi, které usilují
o proměnu českého školství skrze inovaci a digitalizaci. Prvotním cílem projektu bylo pomoci školám s nečekaným přechodem na distanční výuku. Říká se, že neštěstí nechodí nikdy samo a i přechod na online výuku s sebou přinesl
další úzce související výzvy.

Porota ocenila komplexní reakci na nastalou situaci. Projekt poskytl metodickou, technickou i materiální pomoc učitelům
i dětem. Vyvíjel se jako reakce na aktuální dění a situaci v terénu. Zároveň dokázal zapojit obrovské množství dobrovolníků
a zajistit tak obrovský dopad.

3. místo: Zapojme všechny – Člověk v tísni a Národní pedagogický institut České republiky

Iniciativa se snaží o efektivní propojení státní správy, neziskového sektoru a veřejných vysokých škol. Platforma efektivně propojuje studenty pedagogických fakult vysokých škol a vyšších odborných škol se základními školami, jejichž žáci
a žákyně potřebují doučování.

Porota ocenila propojení více subjektů, podporu sociálně znevýhodněných dětí a snahu o zavedení systémové změny.

EDUína Media: Josef Mačí (Seznam Zprávy)

série 3 článků:
„Nerovnosti ve vzdělávání přetrvávají. Není vůle to změnit, shodují se odborníci“
„Tři romské děti ve třídě. Kritické číslo, aby školy nezačaly upadat“
„Co čeká české školství? Velké změny, pokud se nezasekneme u maturit“

Porota ocenila odvahu otevírat témata, která mají vysokou společenskou závažnost a zároveň jsou komplexní, ať už se jedná o nerovnosti ve vzdělávání, segregaci romských dětí nebo rezistenci českého vzdělávacího systému směrem k inovacím.

Čestné uznání EDUína Media:  Chytré Česko

Chytré Česko je společný projekt Hospodářských novin, Aktuálně.cz a Nadace České spořitelny zaměřený na vzdělávání. V první sérii se speciál  Chytré Česko věnoval popsání stavu českého školství a jeho největších výzev, před kterými stojí. Chytré Česko 2 se snaží přicházet s možnými řešeními palčivých problémů školského systému v ČR a nabízet příklady dobré praxe z uplatňování reforem ve vzdělávání. Těch existuje čím dál více a dokazují, že změna je možná a že se vyplatí.

Porota na projektu ocenila především jeho kontinuitu, systematičnost a šíři záběru. Autoři a editoři se snaží pokrýt všechny stránky a cílové skupiny vzdělávání a vzdělávací politiky a vytvářejí texty, které přesahují běžný obzor zpravodajství a informování o aktuálních tématech a událostech.

 

 

 

prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc. 

Profesorka Vladimíra Spilková se zásadním způsobem podílela na porevoluční transformaci českého školství a jako jedna ze zakladatelek oboru primární pedagogiky zabývající se výukou dětí ve věku 6 až 11 let významně posunula českou pedagogiku a přípravu budoucích učitelů. 

V roce 1994 zakládala katedru primární pedagogiky na pražské PedF a v jejím čele stála až do roku 2016. Její reformní koncepce vzdělávání učitelů pro 1. stupeň základní školy se stala východiskem k transformaci vzdělávání této kategorie učitelů na všech pedagogických fakultách v České republice. Řadí se k nejvýznamnějším reprezentantům pedagogické vědy, v roce 2008 jí byla udělena profesura, vychovala přes 20 doktorandů, má bohatou publikační činnost včetně zahraničních periodik a monografií.

O tom, že je velmi aktivní a respektovanou osobností i v mezinárodním kontextu svědčí její členství ve výborech mezinárodních konferencí a radách profesních asociací. Je známa svým hlubokým celoživotním zaujetím pro obor a práci se studenty učitelství a učiteli z praxe, svým důrazem na podporu druhých lidí. Typická je její angažovanost ve věcech veřejných a fortel, s nímž vstupuje do diskuzí.

Po 26 letech na PedF UK v Praze nyní působí na FF Univerzity Pardubice a zároveň v neziskové organizaci Učitel naživo, kde se snaží o praktickou proměnu propedeutické přípravy učitelů. Je zodpovědnou dcerou, matkou i babičkou, velmi vstřícnou a povzbuzující kamarádkou, celoživotní vášnivou sportovkyní a svůj aktivní přístup, vášeň a nasazení si udržuje po celý život.

EDUin sleduje její pokusy o proměnu přípravy učitelů moderním a žádoucím směrem a drží jí v tom všechny své palce i malíčky!

Finalisté ceny EDUína 2020

Třídní učitelé 1. a 2. stupně propojili starší dobrovolníky a mladší děti. Dvojice se pak po celou dobu distanční výuky setkávaly on-line ve stanoveném čase. Učitelé sdíleli starším buddies výukové materiály, které při on-line setkání probírali s mladšími – pomáhali jim pochopit složitější učivo, dokončit zadané domácí úkoly, konverzovali s nimi v angličtině, a také si „jen tak“ povídali a sdíleli své zážitky i pocity. Setkávání trvalo vždy půl hodiny.

http://www.skola-smart.cz/buddies-online/

Základní škola SMART

Žáci v rámci projektu zveřejněném 14 dní po uzavření škol, vytvářeli online mapu města nebo městské části, kde zaznamenali všechny důležité informace týkající se koronavirové epidemie a souvisejících přijatých opatření. Výsledná mapa sloužila všem obyvatelům, kteří potřebovali informace o otevírací době obchodů, omezení veřejných akcí atd. Díky aktivitě rozvíjeli kompetence k učení, když kriticky zhodnocovali informace, s nimiž pracovali. Plánovali si čas a vzájemně hodnotili práci.

https://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/mapy-pomoci-uci-zaky-komunikovat-spolupracovat-a-pomahat

Tereza Cajthamlová, Šimona Huitric, Krista Danovská (Multikulturní centrum Praha)

Tým vzdělávacího programu Jeden svět na školách (Člověk v tísni) zájemcům zdarma na audiovizuálním výukovém portálu JSNS.CZ zpřístupnil více než 290 audiovizuálních lekcí (filmů s metodickými materiály a pracovními listy) z různých tematických okruhů a poskytl tak přetíženým učitelům atraktivní výukové materiály vhodné pro realizaci distanční výuky, které vyžadovaly jen minimální přípravu z jejich strany a žákům a studentům přitom poutavě přiblížily danou problematiku.

https://www.jsns.cz/distancni-vyuka

Tým koordinátorů a koordinátorek vzdělávacího programu Jeden svět na školách organizace Člověk v tísni, o.p.s., ředitel programu Karel Strachota, koordinátorka materiálů pro distanční výuku Michaela Trnková, koordinátorka kampaně Umění odpadu Soňa Perglerová, koordinátorka Týdnů mediálního vzdělávání Sandra Telenská

Projekt zahrnuje bohatou škálu pomoci převážně v oblasti vzdělávání, kterou Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni realizovala v době koronakrize v jarních měsících 2020. K nejvýznamnějším aktivitám fakulty patřilo na jaře provozování dětské skupiny při nemocnici Privamed, v rámci které se studentky fakulty staraly o děti personálu nemocnice v době, kdy byly uzavřené mateřské školy. Dále jsme realizovali pomoc s hlídáním dětí, doučováním, výpomoc při online výuce a mnoho dalšího.

https://www.fpe.zcu.cz/cs/Faculty/About-us/Pro-vas-a-vase-deti

Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni

Informační miniseriál pro rozvoj a podporu metod výuky „na dálku“ určený pro 1. stupeň ZŠ. Seriál má v rozsah 12 dílů a vznikal postupně s cílem nabídnout pedagogům inspiraci a praktické tipy v době uzavření škol. Týdenní intervaly mezi jednotlivými díly umožnily pružně reagovat na aktuální vývoj situace a potřeby vyučujících. Materiál poutavou a srozumitelnou formou sdílel praxi, ale také objasňoval, co je podle programu Začít spolu ve vzdělávání důležité, ať už se děje doma nebo ve škole.

https://www.zacitspolu.eu/wp/wp-content/uploads/2020/10/serial-zas-doma_komplet_elektronicky.pdf

Bc. Diana Roubová (garantka projektu), Ing. Dita Hrudová (editorka), Ing. Kateřina Hončová (grafička) a kolektiv autorů

Projekt Učíme online vznikl pár dnů po zavření škol, kdy spousta z nich na online výuku nebyla připravena. Začali jsme s technologickým zprovozňováním online výuky, přidali jsme následně webináře Učíme nanečisto, na kterých učitelé sdíleli své zkušenosti a inspiraci. Nakonec jsme začali organizovat i sbírku počítačů, protože se mnoho dětí nemohlo do výuky online zapojit – neměli doma počítač. Projekt je určený ředitelům škol, učitelům škol, rodičům a v jeho rozvíjení dále pokračujeme.

www.ucimeonline.cz

Eva Pavlíková, projektová koordinátorka a spoluzakladatelka Česko.Digital z.ú.

Výhodou tohoto výukového nástroje, který jsme vytvořili, je jednoduchost použití. Registrace učitele je nezávazná a ke spuštění výuky ho od ní dělí několik sekund. Rozhraní virtuální třídy jsem navrhli tak, aby jej zvládli obsluhovat i mladší žáci bez pomoci rodičů. Během výuky má učitel možnost prezentovat, živě listovat prezentací, psát na digitální tabuli, spouštět videa nebo zadávat testy. Studenti vše sledují na svých obrazovkách, mohou „zvednout ruku“ a učitel je může vyvolat.

https://ucime.se

Attendu s.r.o. (Marek Mensa, Milan Worsch, Zdeněk Čulík) a další dobrovolníci

Pomáháme učitelům učit venku. Zasazujeme se o to, aby se moderní způsoby učení venku, mimo budovu školy a v přímém spojení s reálným světem, staly běžnou součástí výuky v našich školách a zažívalo je každé dítě v ČR. Venku je laboratoř, dílna, ateliér i tělocvična, venku jsou příběhy a čísla v praxi. Připravujeme lekce do výuky různých předmětů. Inspirujeme příběhy učitelů, kteří venku učí. Mapujeme bariéry a pomáháme je překonávat. Sdílíme zkušenosti a tvoříme podpůrnou komunitu.

www.ucimesevenku.cz/skola-doma/

Tým Učíme se venku

Popularizátoři a popularizátorky vědy z Akademie věd ČR v rámci unikátního on-line projektu Věda na doma, který probíhal od 16. března do 30. června 2020, streamovali a vysílali “vlastnoručně” vyrobená videa na sociálních sítích AV ČR a vytvářeli vědecko-popularizační grafický a textový obsah. Cílem tohoto projektu bylo nabídnout rodičům, učitelům, žákům i studentům streamované přednášky i grafický a textový obsah, který by mohli využít v rámci distančního vzdělávání.

http://www.vedanadoma.cz/

Petr Cieslar, Viktor Černoch

Iniciativa se snaží o efektivní propojení státní správy, neziskového sektoru a veřejných vysokých škol. Reaguje na novou situaci – uzavření škol a převedení výuky do distanční podoby. Platforma propojuje studenty pedagogických fakult vysokých škol a vyšších odborných škol se základními školami, jejichž žáci a žákyně potřebují doučování. Základní školy se mohou hlásit prostřednictvím formuláře.

https://zapojmevsechny.cz/

Národní pedagogický institut ČR (Tomáš Machalík, projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi) Člověk v tísni, o. p. s. (Zuzana Ramajzlová, Programy sociální integrace)


Odborná porota

vedoucí Centra dalšího vzdělávání PedF Ostravské univerzity

Vystudoval český jazyk a dějepis na Palackého univerzitě v Olomouci. Po učitelské praxi na ZŠ a SŠ řídil školský úřad a posléze Odbor školství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Po odchodu z veřejné správy se věnuje vzdělávání pedagogických pracovníků v řádných i mimořádných formách; nejdříve jako projektový manažer na krajském vzdělávacím zařízení, posléze jako akademický pracovník. Odborně se věnuje vzdělávací politice a školskému managementu a s tímto zaměřením příležitostně publikuje odborné a publicistické články. Působil i na různých poradenských pozicích na MŠMT a je laureátem Medaile MŠMT.

redaktorka Hospodářských novin

Vystudovala žurnalistiku a posléze působila několik let na zpravodajském portálu iDNES.cz, kde začala psát o školství. O to se začala zajímat i díky tomu, že pochází z pedagogické rodiny. Posléze přešla do Hospodářských novin, kde se nadále věnuje tématu školství, píše ale také o politice a vědě. Podílela se na společném projektu Chytré Česko, který se zabývá problematikou vzdělávání.

metodička a lektorka ve Vzdělávacím programu Varianty společnosti Člověk v tísni

Vystudovala magisterský obor Sociální a kulturní ekologie a od roku 2014 pracuje jako metodička a lektorka ve Vzdělávacím programu Varianty společnosti Člověk v tísni. Věnuje se podpoře učitelů v oblasti globálního vzdělávání, aktivního občanství a filozofie pro děti. Ráda hledá inovace a způsoby, jak přinášet aktuální témata do výuky a výuku do reálné života. Protože ji zajímá celistvý pohled nejen na svět, ale i na člověka, je třetím rokem studentkou výcviku Integrativní psychoterapie zaměřené na tělo.

ředitel Vysočina Education

Pedagogické vzdělání získal na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Později absolvoval Studium pro ředitele škol a školských zařízení a Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky a pracoval jako vedoucí Pedagogického centra Vysočina. Podílel se na realizaci mezinárodních projektů zaměřených především na inovace ve vzdělávání, podporu managementu a vzdělávací systémy. V současné době je ředitelem příspěvkové organizace Vysočina Education. Zároveň dlouhodobě řídí a koordinuje vzdělávací projekty zaměřené na rozvoj managementu v Kraji Vysočina a přednáší projektové řízení na Ústavu pedagogických věd Masarykovy univerzity.

manažerka CSR a sponzoringu ve společnosti O2 Czech Republic 

Vystudovala kulturologii na Karlově univerzitě. Celou svou profesní kariéru se věnuje oblasti
společenské odpovědnosti a podpoře vzdělávání skrze firemní programy CSR. V O2 se od roku
2016 zaměřuje na pozitivní využívání digitální technologií a bezpečnost na internetu.
Spolupracovala na nastavení nového programu O2 Chytrá škola, který zlepšuje digitální
gramotnost v českých školách a přispívá k modernizaci a digitalizaci českého školství. Program díky spolupráci s projektem E-Bezpečí a výzkumné činnosti přináší každoročně zajímavá data z digitálního světa. Ta se stala mimo jiné také inspirací k natočení dokumentárního filmu V SÍTI.

datový analytik v organizaci EDUin

Vystudoval interdisciplinární společenské vědy a metodologii a statistiku pro psychologický výzkum na Amsterdamské univerzitě, kde rovněž vyučoval kurzy statistiky a výzkumných metod. V současnosti pracuje pro organizace EDUin a Člověk v Tísni, kde se mimo jiné věnuje tématům zjišťování výsledků ve vzdělávání a dopadovým evaluacím sociálních programů.

programová manažerka v Nadaci OSF

Vystudovala psychologii na Karlově univerzitě a od studií se zaměřuje na dětskou a rodinnou psychologii a terapii. Má více než 15 let zkušeností s prací s dětmi s různým druhem znevýhodnění a jejich rodinami. V současné době vede v Nadaci OSF několik programů zaměřených na oblast rovných příležitostí, aktivního občanství a demokracie. Aktuálně je zodpovědná za aktivity věnující se společnému vzdělávání, včasné péči, advokační podpoře organizacím občanské společnosti či nezávislé mediální scéně. Stála u zrodu Nadačního fondu Eduzměna, se kterým nadále částečně spolupracuje.

Head of Communication společnosti Livesport

Vystudoval žurnalistiku na FSV UK. Po letech strávených v Lidových novinách přišel v roce 2008 do české technologické firmy Livesport, ve které má v současnosti na starosti komunikaci. Je členem správní rady EDUinu, jehož generálním partnerem se Livesport stal v roce 2019.