EDUína 2020

Cena EDUína upozorňuje na zajímavé inovativní projekty v českém formálním i neformálním vzdělávání a na projekty podporující učitelskou profesi.

Do ceny EDUína 2020 bylo možné přihlásit konkrétní počin či skupinu aktivit, projektů, výstupů, které pomohly dětem, žákům, studentům, rodičům či učitelům ve smysluplném vzdělávání během uzavření škol z důvodů pandemie covid-19.

Harmonogram ceny EDUína 2020

Finalisté ceny EDUína 2020

ZŠ SMART podporuje již několik let spolupráci starších a mladších školáků formou tzv. „buddies programu“. Každý prvňáček a druhák v naší škole má svého staršího buddyho ze 3. nebo 4. ročníku, kteří jim pomáhají zvyknout si ve škole, zorientovat se ve svých povinnostech, najít si kamarády a občas i vyřešit trápení a potíže nováčků. Kromě pravidelného setkávání a hraní ve školní družině se buddies potkávají také na společných projektech a cílených aktivitách, které škola organizuje každý měsíc. Mladší děti se učí nové dovednosti, získávají zkušenosti a sledují příklad starších školáků. Velcí buddies rozvíjí svoji trpělivost, učí se přijímat odpovědnost za komunitu a za druhé a také zažívají radost z pomoci druhým. Cílem buddies programu je vytváření dobrých vztahů a sdílené odpovědnosti v rámci školní komunity, poskytnutí podpory nejmenším a rozvoj občanských kompetencí žáků. Buddies program je nastaven pro standardní školní docházku, předpokládá osobní setkávání dětí. V době jarního uzavření škol v důsledku epidemie koronaviru měly nepřítomnost ve škole, nemožnost setkávání se s vrstevníky a všudypřítomná nejistota evidentní dopad na psychiku většiny školáků. Proto jsme jako jeden ze zásadních cílů distanční výuky definovali zajištění vzájemného sociálního kontaktu mezi žáky. Hledali jsme způsob, jak umožnit vzájemnou podporu dětí, vytvořit prostor pro sdílení pocitů, obavy i zážitky, tak jak to ve škole dělají v rámci buddies programu. Při organizaci anglické konverzace pro starší žáky napadlo učitele druhého stupně propojit je s mladšími spolužáky v rámci pravidelných on-line schůzek.

http://www.skola-smart.cz/buddies-online/

Základní škola SMART

V době uzavření škol přinesla aktivita (vytvořená jako aktualizace a nad rámec probíhajícího projektu „Participace žáků na rozhodovacím procesu“ podpořeného OPVVV) možnost smysluplného dálkového vzdělávání, které kombinovalo práci s mapou, osvojení open-source softwarových nástrojů a aplikací, demokratické rozhodování a aktivní pomoc druhým. Dalším klíčovým prvkem projektu byla aktivní participace žáků na finální podobě aktivity, nutnost komunikace a spolupráce žáků mezi sebou i komunikace s dalšími aktéry. Žáci v rámci projektu zveřejněném 14 dní po uzavření škol, vytvářeli online mapu města nebo městské části, kde zaznamenali všechny důležité informace týkající se koronavirové epidemie a souvisejících přijatých opatření. Výsledná mapa sloužila všem obyvatelům, kteří potřebovali informace o otevírací době obchodů, omezení veřejných akcí atd. Díky aktivitě rozvíjeli kompetence k učení, když kriticky zhodnocovali informace, s nimiž pracovali. Plánovali si čas a vzájemně hodnotili práci na společném projektu. Posílili také kompetence k řešení problémů, když zvažovali různé postupy. Komunikativní kompetence žáci rozvíjeli nejen při formulování informací zanesených do mapy, ale také při komunikaci s úředníky a dalšími lidmi, u kterých ověřovali zjištěná fakta. Sociální kompetence rozvíjela aktivita díky společným úkolům, práci ve skupině i mírou zodpovědnosti, kterou žáci pociťovali nejen vůči lidem využívajícím informace z jejich mapy, ale také vůči sobě navzájem. Občanské kompetence měli žáci možnost rozvíjet ve chvíli, kdy plánovali, co všechno do mapy chtějí zanést. Uvědomili si, že společnost je tvořena různými sociálními skupinami, kterým mohla vytvořená mapa pomoci zvládnout náročné období ve zdraví a bezpečí. Kompetence k podnikavosti pomáhala aktivita rozvíjet tím, že žákům představovala různé možnosti, jak mohou díky svým znalostem a schopnostem vymýšlet zajímavé projekty a pomáhat druhým. Aktivita byla také postavena na modelu kompetencí pro demokratickou kulturu. Učila žáky rozhodovat o dalším postupu společně a demokraticky a vedla je k participativnímu přístupu k řešení problémů a výzev ve společnosti. Projekt byl určen pro žáky středních škol a středních odborných učilišť, ale první verzi online mapy vytvořila Základní škola Partyzánská v České Lípě, na které napříč ročníky spolupracovaly žákyně osmých a devátých tříd. Projekt se skládal z komplexního průvodce pro žáky, metodiky pro pedagogy a check-listu, kde žáci mohli kontrolovat svůj postup při plnění aktivity. Aktivita tak byla přenositelná pro prakticky každou školu, která se chtěla zapojit. Multikulturní centrum Praha rovněž nabízelo možnost online či telefonických konzultací k průběhu a realizaci aktivity. Postup práce a osvojené dovednosti umožnují aplikovat principy tohoto projektu i na další aktivity spojené například s pocitovým mapováním místa bydliště, upozorňování na lokální problémy či například občanské vyjádření k plánovaným investičním akcím.

https://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/mapy-pomoci-uci-zaky-komunikovat-spolupracovat-a-pomahat

Tereza Cajthamlová, Šimona Huitric, Krista Danovská (Multikulturní centrum Praha)

1. Jak Jeden svět na školách (Člověk v tísni) pomáhal učitelům a rodičům během uzavření škol? Na jaře 2020 během období uzavření škol z důvodů pandemie covid-19 poskytoval tým vzdělávacího programu Jeden svět na školách (Člověk v tísni) podporu především učitelům, ale také rodičům a samotným studentům. Na audiovizuálním výukovém portálu JSNS.CZ zájemcům zdarma zpřístupnil více než 290 audiovizuálních lekcí (filmů s metodickými materiály a pracovními listy) z tematických okruhů Mediální vzdělávání, Sociální problematika, Lidská práva a globální rozvojové vzdělávání, Moderní československé dějiny a Životní prostředí, a to i bez registrace, která je za standardních podmínek požadována. Materiály tak mohli využít nejen učitelé, ale i rodiče a sami studenti, kteří se zajímají o aktuální problémy dnešního světa z výše uvedených tematických okruhů. Lektoři Jednoho světa na školách každý den přinášeli na stránkách nové tipy na aktivity přizpůsobené distančnímu vzdělávání (nejen pro vyučující, ale také pro rodiče, kteří hledali cesty, jak děti poutavým způsobem vzdělávat v domácím prostředí). Portál byl otevřen veřejnosti od poloviny března 2020 do konce školního roku. Za tu dobu jej využily desetitisíce uživatelů (bylo spuštěno více než 153 800 filmů a staženo více než 53 600 metodických materiálů a pracovních listů ve formátu pdf). Jeden svět na školách tak poskytl přetíženým učitelům atraktivní výukové materiály vhodné pro realizaci distanční výuky, které vyžadovali jen minimální přípravu z jejich strany, žákům a studentům přitom poutavě přiblížily danou problematiku, vzbudily emoce, vyvolaly otázky a umožnily tak účinně otevřít problematické téma pro navazující aktivity. 2. Pro koho je projekt určen? Projekt byl určen primárně pro učitele prvního a druhého stupně základních škol, vyučující středních škol, ale také žáky, studenty a rodiče a případné další zájemce z řad veřejnosti. 3. Výhled – v čem je projekt inspirativní pro další práci cílové skupiny? Program svým obsahem a pojetím přispívá k výchově zodpovědných mladých lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím, nejsou lhostejní, chtějí ovlivňovat a také skutečně ovlivňují dění kolem sebe. Portál JSNS.CZ prostřednictvím filmů, diskusí a výukových aktivit přináší do škol důležitá aktuální témata současnosti a konkrétní příběhy lidí z rozličných koutů světa. Vyučujícím poskytuje atraktivní formou audiovizuálních lekcí dokumentární filmy a metodické materiály dostupné online. Výukové materiály reagují na situaci ve společnosti a aktuální výzvy u nás i ve světě. Mimořádný důraz je kladen na praktickou využitelnost materiálů, a proto všechny vznikají ve spolupráci s učiteli. Pracují s nimi učitelé a žáci na více než 3 800 základních a středních školách v ČR.

https://www.jsns.cz/distancni-vyuka

Tým koordinátorů a koordinátorek vzdělávacího programu Jeden svět na školách organizace Člověk v tísni, o.p.s., ředitel programu Karel Strachota, koordinátorka materiálů pro distanční výuku Michaela Trnková, koordinátorka kampaně Umění odpadu Soňa Perglerová, koordinátorka Týdnů mediálního vzdělávání Sandra Telenská

Projekt „Pro vás a pro vaše děti“ zahrnuje bohatou škálu pomoci převážně v oblasti vzdělávání, kterou Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni realizovala v době koronakrize v jarních měsících 2020. K nejvýznamnějším aktivitám fakulty patřilo na jaře provozování dětské skupiny při nemocnici Privamed, v rámci které se studentky fakulty staraly o děti personálu nemocnice v době, kdy byly uzavřené mateřské školy. Dále jsme realizovali pomoc s hlídáním dětí, doučováním, výpomoc při online výuce, metodickou pomoc s distanční výukou a mnoho dalšího. Cílovou skupinou projektu byla tedy veřejnost Plzeňského kraje, jejími hlavními aktéry poskytujícími pomoc pak studující a zaměstnanci Fakulty pedagogické ZČU v Plzni. Projekt ukazuje, že jsou v případě potřeby studující i akademici za několik málo hodin schopni postavit na nohy fungující, velmi flexibilní a neformální dobrovolnickou strukturu, která je schopna v řádu minut (viz přesný popis v sekci „Proces a kvalita“) reagovat na něčí žádost o pomoc. Dle naší jarní zkušenosti je toto velmi dobrý signál do budoucna, protože jsme v praxi viděli, že současná generace studentů, často negativně nahlížená za svůj nadměrný pobyt ve virtuálním prostoru, je schopna tuto svou kompetenci digitální komunikace využít velmi rychle ve prospěch obecné pomoci ve svém okolí a je připravena okamžitě začít pomáhat, je-li to třeba. Našich studentů i zaměstnanců si za jejich činnost v jarních měsících velmi vážíme, což je i motivace pro podání přihlášky do ceny EDUína 2020. Jsme přesvědčeni, že by si toto poděkování všichni zúčastnění zasloužili.

https://www.fpe.zcu.cz/cs/Faculty/About-us/Pro-vas-a-vase-deti

Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni

Informační miniseriál pro rozvoj a podporu metod výuky “ na dálku“ v kontextu programu Začít spolu, určený pro 1. stupeň ZŠ. Seriál má v rozsah 12 dílů a vznikal postupně s cílem nabídnout pedagogům inspiraci a praktické tipy v době uzavření škol. Týdenní intervaly mezi jednotlivými díly umožnily pružně reagovat na aktuální vývoj situace a potřeby vyučujících. Materiál poutavou a srozumitelnou formou sdílel praxi, ale také objasňoval, co je podle programu Začít spolu ve vzdělávání důležité, ať už se děje doma nebo ve škole. Seriálem provázela fiktivní paní učitelka, jejíž příběh však vycházel z reálných situací a vznikl díky vyučujícím, kteří se s námi podělili o své zkušenosti napříč celou ČR. Jeden díl byl připraven ve spolupráci se zahraničním lektorem. V každém díle čtenář nalezl metodická doporučení, nabídku konkrétních technik, metod a forem pedagogické práce, ukázky dětských prací a důkazů jejich učení, otázky, které je možné si klást, užitečné odkazy na webové stránky, vč. QR kódů, fotografie či grafická zpracování témat. Seriál vycházel nejdříve elektronicky s hypertextovými odkazy na další užitečné zdroje a metody. Na základě pozitivní zpětné vazby vznikla následně také tištěná verze s QR kódy.

https://www.zacitspolu.eu/wp/wp-content/uploads/2020/10/serial-zas-doma_komplet_elektronicky.pdf

Bc. Diana Roubová (garantka projektu), Ing. Dita Hrudová (editorka), Ing. Kateřina Hončová (grafička) a kolektiv autorů

Projekt Učíme online vznikl pár dnů po uzavření škol, kdy spousta z nich na online výuku nebyla připravena. Začali jsme s technologickým zprovozňováním online výuky, přidali jsme následně webináře Učíme nanečisto, na kterých učitelé sdíleli své zkušenosti a inspiraci. Nakonec jsme začali organizovat i sbírku počítačů, protože spoustu dětí se nemohlo zapojit do online výuky – neměly doma počítač. Projekt je určený ředitelům škol, učitelům škol, rodičům. V rozvíjení projektu dále pokračujeme. Povedlo se nám navázat partnerský vztah s MŠMT, kdy MŠMT doporučuje Učíme online v manuále školám jako organizaci, která pomůže se zprovozněním online výuky. S MŠMT spolupracujeme také na komunitním portálu edu.cz. Vnímáme pozitivní zpětnou vazbu jak od ředitelů škol, tak od učitelů a v neposlední řadě i od rodin, které by si nemohly dovolit pořídit počítač.  

www.ucimeonline.cz

Eva Pavlíková, projektová koordinátorka a spoluzakladatelka Česko.Digital z.ú.

Učíme.se vzniklo v počátcích pandemie COVID-19 a reagovalo na restriktivní opatření, které s sebou období března neslo. Na základě dotazníku, který během dvou dnů zodpověděla téměř tisícovka účitelů, nám bylo potvrzeno, že většina učitelů se online výuky spíše zdráhá a raději setrvávají v mnohdy těžkopádné emailové komunikaci. Valná většina respondentů zároveň vyjádřila zájem o potenciální platformu, šitou na míru školství. Jelikož se nám (vývojářům softwaru pro organizaci událostí) částečně uvolnily kapacity, rozhodli jsme se je investovat právě tímto směrem. Složili jsme několikačlenný tým (designérů, vývojářů), se kterým jsme během několika týdnů vytvořili základní verzi výukového nástroje Učíme.se. Hlavní výhodou je jednoduchost použití. Registrace učitele je nezávazná a nemusí spadat pod žádnou instituci (školu). Od registrace, po spuštění výuky uživatele dělí řádově několik sekund. Rozhraní virtuální třídy jsem navrhli tak, aby jej zvládli obsluhovat i mladší žáci bez pomoci rodičů. Během výuky má učitel má možnost prezentovat, živě listovat prezentací, psát na digitální tabuli, spouštět videa nebo zadávat testy. Studenti, kteří vše na své obrazovce pozorují mohou „Zvednout ruku“, učitel má možnost je následně „Vyvolat“. Po vyvolání spolu učitel a žák (příp. žáci) mohou před celou třídou komunikovat.

https://ucime.se

Attendu s.r.o. (Marek Mensa, Milan Worsch, Zdeněk Čulík) a další dobrovolníci

Náš cíl jarní kampaně „Škola doma – škola venku“ byl: Podpořit učitele, ředitele, ale nově i rodiče při výuce dětí doma. Ukázat učitelům i rodičům možnosti, jak lze učení přesunout ven. Inspirovat je, jak objevovat nejbližší okolí, tvořit pomocí přírodnin, hýbat se na čerstvém vzduchu a učit se ve skutečném světě. Nabídnout rozcestník inspirace, jak vzdělávat hravě, v praxi a venku. Motto kampaně: Inspirujte se, jak podpořit přirozené vzdělávání venku a vytvořte si společný rodinný rituál: Denně alespoň na chvilku ven do zeleně + jednou týdně společně na procházku někam do přírody, vyčistit hlavu, rozhýbat tělo. Do kampaně se zapojilo velké množství rodin, učitelů i lektorů. Na webové stránce bylo od dubna do června přes 58 000 návštěv. Velký dosah měly i příspěvky s inspirací ven na Facebooku, které byly mnohokrát sdíleny a posílány dál. Například jarní badatelské aktivity se dostaly až k 50 000 zájemců. Ještě oblíbenější byla matematika a čeština venku, řada příspěvků (např. skákavé zlomky) měly na Facebooku dosah přes 160 000 sledujících. Zároveň jsme během jara uskutečnili měsíční on-line kurz Učíme se venku, kterého se vlivem změn ve školách účastnilo 2200 zájemců. Díky zájmu jsme prodloužili možnost se přihlásit a tu využili nejen učitelé, vychovatelé, ale také rodiče, lektoři, ředitelé i vysokoškolští studenti, kterým účast doporučili jejich pedagogové během distančního vzdělávání. Vše, co vzniklo během jarní kampaně, je i nadále součástí naší nabídky, zdarma na webu. Nabídku aktivit a videonávodů se snažíme dále rozšiřovat, je vidět, že i teď v září lekce a inspiraci učitelé využívají a venku zkouší učit i ti, pro které to bylo dříve těžko představitelné.

www.ucimesevenku.cz/skola-doma/

Tým Učíme se venku

1. Význam = Jak aktivita přispívá zajištění cílů ceny? Popularizátoři a popularizátorky vědy z Akademie věd ČR v rámci unikátního on-line projektu Věda na doma, který probíhal od 16. března do 30. června 2020, streamovali a vysílali “vlastnoručně” vyrobená videa na sociálních sítích AV ČR a vytvářeli vědecko-popularizační grafický a textový obsah. Cílem tohoto projektu bylo nabídnout rodičům, učitelům, žákům i studentům streamované přednášky i grafický a textový obsah, který by mohli využít v rámci distančního vzdělávání. Vzhledem k odezvě cílových skupin se cíl projektu naplnit podařilo. Zároveň tento způsob popularizace vědy umožnil zůstat v kontaktu s vědou žákům, studentům, ale i fanouškům vědy, a to navzdory uzavření života a škol v zemi. Zájemci mohli – a stále mohou – zhlédnout videa se špičkovými vědci, vypracovat kvízy, či se seznámit s e-zdroji ústavů Akademie věd ČR. 2. Pro koho je projekt určen = Má projekt nějakou specifickou cílovou skupinu? Jak byste ji definovali? Jednotlivá videa měla určenou specifickou cílovou skupinu (žáci 1. stupně ZŠ, 2. stupně, středních škol a studenti vysokých škol; v některých případech šlo i o videa určená široké veřejnosti). V rámci projektu bylo odvysíláno 70 videí ze všech spekter vědních oblastí (od botaniky přes DIY pokusy až po dějiny Velikonoc). Součástí projektu se stal i nový web, na kterém lze všechny zmíněné materiály i videa najít. Díky živelné (a lehce „punkové“) produkci jsme pak v rámci projektu dokázali reagovat i na okamžité informační potřeby veřejnosti během lockdownu. V rámci projektu např. Vladimír Ždímal z Ústavu chemických procesů AV ČR vysvětlil, jak funguje testování účinnosti roušek a respirátorů proti koronavirům (https://www.facebook.com/akademieved/videos/2876549875757307/), video Jana Pačese a Michala Mrkáčka z Ústavu molekulární genetiky AV ČR zase objasnilo, jakým způsobem probíhá PCR testování vzorků na přítomnost covid-19 (https://www.facebook.com/akademieved/videos/946239972500086/). 3. Výhled = V čem je projekt inspirativní pro další práci cílové skupiny? Otevírá možnosti pro vznik dalším projektům? Projekt jako jeden z mála nabídl veřejnosti, žákům, učitelům i studentům koncepční platformu s aktuálními videi o různých vědeckých fenoménech a tématech s vědci a vědkyněmi AV ČR. Ve své podstatě tak modus operandi projektu, tedy streamování “z obýváků vědců a vědkyň” a další grafický a textový obsah, nabízí inspiraci pro pedagogické fakulty v Česku, ale i neziskové instituce či univerzity třetího věku. Zcela jistě se by mohli studenti a zaměstnanci daných organizací inspirovat a vytvářet podobné databanky vzdělávacích videí.

http://www.vedanadoma.cz/

Petr Cieslar, Viktor Černoch

V důsledku jarní koronavirové krize a nouzového uzavření škol se podle odhadů České školní inspekce na deset tisíc dětí nebylo schopno spojit se svými učiteli a zapojit se do distančního vzdělávání. Zůstaly tak během období distanční výuky bez větší podpory. Nemají doma dostatečné vybavení či připojení k internetu, jejich rodiče je z různých důvodů nejsou schopni podpořit, překážkou mohou být i problémy v rodině nebo špatná finanční situace. Ne všude mohou zajistit dodatečnou pomoc samotné školy, sociální pracovníci či dobrovolníci. Přesto je nutné tyto děti v tomto školním roce podpořit plošněji a co nejvíce vyrovnávat vzniklé rozdíly v dosažené úrovni znalostí a dovedností. Z uvedených důvodů se Národní pedagogický institut a organizace Člověk v tísni společně s fakultami připravujícími učitele rozhodli iniciovat platformu, která propojuje studenty pedagogických fakult vysokých škol a vyšších odborných škol se základními školami, jejichž žáci a žákyně potřebují doučování. Skupinové doučování, které iniciativa nabízí, je zároveň výbornou příležitostí k realizaci praxí studentů jednotlivých učitelských oborů fakult připravujících učitele. (Praxe jsou připraveny tak, aby mohly začít v prvním pololetí školního roku 2020/2021, resp. s náběhem akademického roku.) V neposlední řadě se jedná i o pomoc pedagogům škol, kteří od 1. 9. 2020 musejí na mnoha místech čelit rozdílné úrovni dosažených znalostí a dovedností žáků za druhé pololetí 2019/2020 v rámci jednoho ročníku i v rámci jedné třídy. Aktuální vývoj posledních dnů pak ukazuje, že aktivita získává na stále větší potřebnosti. Základní školy se mohou hlásit přes online dotazník, který je k dispozici v interaktivní aplikaci zaměřené na společné vzdělávání Zapojmevšechny.cz (na odkazu www.zapojmevsechny.cz/doucovani). Po jeho vyplnění a odeslání zájemce (zástupce ZŠ) kontaktuje zástupce příslušné pedagogické fakulty nebo přímo student zapojený do této iniciativy. Dalším zvažovaným směrem rozvoje této aktivity je zapojení středních pedagogických škol a jejich studentů, kteří mají velmi dobrý dosah do měst a míst napříč celou ČR.

https://zapojmevsechny.cz/

Národní pedagogický institut ČR (Tomáš Machalík, projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi) Člověk v tísni, o. p. s. (Zuzana Ramajzlová, Programy sociální integrace)


Odborná porota

vedoucí Centra dalšího vzdělávání PedF Ostravské univerzity

Vystudoval český jazyk a dějepis na Palackého univerzitě v Olomouci. Po učitelské praxi na ZŠ a SŠ řídil školský úřad a posléze Odbor školství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Po odchodu z veřejné správy se věnuje vzdělávání pedagogických pracovníků v řádných i mimořádných formách; nejdříve jako projektový manažer na krajském vzdělávacím zařízení, posléze jako akademický pracovník. Odborně se věnuje vzdělávací politice a školskému managementu a s tímto zaměřením příležitostně publikuje odborné a publicistické články. Působil i na různých poradenských pozicích na MŠMT a je laureátem Medaile MŠMT.

redaktorka Hospodářských novin

Vystudovala žurnalistiku a posléze působila několik let na zpravodajském portálu iDNES.cz, kde začala psát o školství. O to se začala zajímat i díky tomu, že pochází z pedagogické rodiny. Posléze přešla do Hospodářských novin, kde se nadále věnuje tématu školství, píše ale také o politice a vědě. Podílela se na společném projektu Chytré Česko, který se zabývá problematikou vzdělávání.

metodička a lektorka ve Vzdělávacím programu Varianty společnosti Člověk v tísni

Vystudovala magisterský obor Sociální a kulturní ekologie a od roku 2014 pracuje jako metodička a lektorka ve Vzdělávacím programu Varianty společnosti Člověk v tísni. Věnuje se podpoře učitelů v oblasti globálního vzdělávání, aktivního občanství a filozofie pro děti. Ráda hledá inovace a způsoby, jak přinášet aktuální témata do výuky a výuku do reálné života. Protože ji zajímá celistvý pohled nejen na svět, ale i na člověka, je třetím rokem studentkou výcviku Integrativní psychoterapie zaměřené na tělo.

ředitel Vysočina Education

Pedagogické vzdělání získal na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Později absolvoval Studium pro ředitele škol a školských zařízení a Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky a pracoval jako vedoucí Pedagogického centra Vysočina. Podílel se na realizaci mezinárodních projektů zaměřených především na inovace ve vzdělávání, podporu managementu a vzdělávací systémy. V současné době je ředitelem příspěvkové organizace Vysočina Education. Zároveň dlouhodobě řídí a koordinuje vzdělávací projekty zaměřené na rozvoj managementu v Kraji Vysočina a přednáší projektové řízení na Ústavu pedagogických věd Masarykovy univerzity.

manažerka CSR a sponzoringu ve společnosti O2 Czech Republic 

Vystudovala kulturologii na Karlově univerzitě. Celou svou profesní kariéru se věnuje oblasti
společenské odpovědnosti a podpoře vzdělávání skrze firemní programy CSR. V O2 se od roku
2016 zaměřuje na pozitivní využívání digitální technologií a bezpečnost na internetu.
Spolupracovala na nastavení nového programu O2 Chytrá škola, který zlepšuje digitální
gramotnost v českých školách a přispívá k modernizaci a digitalizaci českého školství. Program díky spolupráci s projektem E-Bezpečí a výzkumné činnosti přináší každoročně zajímavá data z digitálního světa. Ta se stala mimo jiné také inspirací k natočení dokumentárního filmu V SÍTI.

datový analytik v organizaci EDUin

Vystudoval interdisciplinární společenské vědy a metodologii a statistiku pro psychologický výzkum na Amsterdamské univerzitě, kde rovněž vyučoval kurzy statistiky a výzkumných metod. V současnosti pracuje pro organizace EDUin a Člověk v Tísni, kde se mimo jiné věnuje tématům zjišťování výsledků ve vzdělávání a dopadovým evaluacím sociálních programů.

programová manažerka v Nadaci OSF

Vystudovala psychologii na Karlově univerzitě a od studií se zaměřuje na dětskou a rodinnou psychologii a terapii. Má více než 15 let zkušeností s prací s dětmi s různým druhem znevýhodnění a jejich rodinami. V současné době vede v Nadaci OSF několik programů zaměřených na oblast rovných příležitostí, aktivního občanství a demokracie. Aktuálně je zodpovědná za aktivity věnující se společnému vzdělávání, včasné péči, advokační podpoře organizacím občanské společnosti či nezávislé mediální scéně. Stála u zrodu Nadačního fondu Eduzměna, se kterým nadále částečně spolupracuje.

Head of Communication společnosti Livesport

Vystudoval žurnalistiku na FSV UK. Po letech strávených v Lidových novinách přišel v roce 2008 do české technologické firmy Livesport, ve které má v současnosti na starosti komunikaci. Je členem správní rady EDUinu, jehož generálním partnerem se Livesport stal v roce 2019.