Ročník 2019

Slavnostní vyhlášení vítězů ceny EDUína 2019 proběhlo 29. ledna 2020 v prostorách Opero v Praze.

Cenu odborné poroty získal projekt Největší přání (Vzdělávací program Varianty, Člověk v tísni, o. p. s.). 
Cenu veřejnosti, která v online hlasování rozdala celkem 2140 hlasů, získal projekt Dobrý začátek (Schola Empirica).

V kategorii EDUína Media byli oceněni Nela Krawiecová, Pavla Lioliasová a Jan Cibulka (i.Rozhlas) za článek Nemají kde spát, natož kde se učit”. 

Do Auly slávy byl uveden někdejší oddílový vedoucí a dlouholetý ředitel Střediska volného času Lužánky v Brně Ing. Milan Appel.

Ocenění

1.místo: Nela Krawiecová, Pavla Lioliasová a Jan Cibulka (i.ROZHLAS)Nemají kde spát, natož kde se učit.’ Projděte si unikátní mapu vzdělávacích podmínek v Česku
Porota ocenila 
práci s daty a velmi názorné a přesvědčivé znázornění problému vlivu sociálního vyloučení na kvalitu vzdělávání žáků.

2.místo Hana Mazancová, Adéla Skoupá (Deník N)
série 3 článků:
Vědecký rozvod na olomoucké univerzitě. Boj za výzkumy za miliardu a o jeden graf
Válka na olomoucké univerzitě neutichá. Děkan výzvu k odstoupení ustál, uznávaný chemik se chce soudit
Chemik Zbořil končí ve vedení centra olomoucké univerzity. Spor o vědecký superústav se vrací na začátek
Porota ocenila systematičnost a dlouhodobý zájem, s nímž autorky sledovaly kauzu, která se týká zásadního problému zacházení s autorskými právy v akademickém světě.

3.místo Hana Čápová (Respekt)
Stres, který nemá smysl
Porota ocenila přehledné a srozumitelné popsání vlivu nově zavedených plošných přijímacích testů na střední školy, problému českého vzdělávání, kterému je dlouhodobě věnovaná malá pozornost.

1. místo: Největší přání (Vzdělávací program Varianty, Člověk v tísni, o. p. s.)
Ze spolupráce vzdělávacího programu Varianty, spisovatelky Ester Staré a ilustrátorky Daniely Olejníkové vznikla knížka Největší přání. Prostřednictvím putování plyšového koníka z Asie do Evropy se v ní děti seznamují s otázkami současnosti, jako je jinakost, výroba hraček, námořní doprava, konzum, migrace či přátelství. K tématům byly vytvořeny lekce pro výuku na 1. st základní školy, které lze využít v různých předmětech a zároveň pomáhají dětem rozvíjet čtenářskou a kritickou gramotnost.
Porota ocenila, jak autoři pomáhají malým dětem porozumět velkým problémům a velkým učitelům porozumět světu malých dětí.

2. místo: Mezigenerační program Přečti (Mezi námi, o. p. s.)
Program Přečti se věnuje vzdělávání dětí předškolního a mladšího školního věku v oblasti čtenářské (pre)gramotnosti a utváření sociálně-hodnotového žebříčku dětí s důrazem na respekt ke starší populaci. To je realizováno na základě jejich pravidelného společného čtení.
Porota ocenila, jak projekt reaguje na výzvy současné společnosti zejména propojování generací a podporu komunitního života.

3. místo: Svět médií (Michal Kaderka)
Web Svět médií je součástí podpory mediální výchovy ve formálním i neformálním vzdělávání. Tato podpora má formu rozcestníku pro mediální výchovu, síťování učitelů, kteří se věnují či chtějí věnovat MV, jejich propojování s dalšími vzdělavateli, akademiky a dokonce i novináři, kteří vzdělavatelům v MV radí, jak média fungují, jak se ověřují informace apod. Web Svět médií i navazující platforma vzdělavatelů (FB, Twitter i off-line setkání) kolem tohoto webu tak supluje institucionální podporu.
Porota ocenila vstřícnost platformy, která usiluje o podporu aktivních učitelů při uchopení mediální výchovy, jejíž význam stále roste.
 

V on-line hlasování bylo rozdáno celkem 2140 platných hlasů.

1.místo: Dobrý začátek (Schola Empirica)
Metodika Dobrý začátek přináší ověřené postupy podpory sociálních a emočních dovedností dětí předškolního věku. Pomáhá učitelům zprostředkovat dětem dobré návyky a postoje do života, vypořádat se s odlišnostmi, rozdílnými návyky a vzorci chování, které si děti přinášejí z rodinného prostředí.

2.místo: Mezigenerační program Přečti (Mezi námi, o. p. s.)
Program Přečti se věnuje vzdělávání dětí předškolního a mladšího školního věku v oblasti čtenářské (pre)gramotnosti a utváření sociálně-hodnotového žebříčku dětí s důrazem na respekt ke starší populaci. To je realizováno na základě jejich pravidelného společného čtení.

3.místo: Digitální stopa (NUKIB)
Projekt seznamuje děti (a současně i učitele a rodiče) s riziky, která na ně na internetu čekají. Jedná se zejména o oblast kyberšikany, sextingu a dalších negativních jevů. Naším cílem je pomoci školám posílit informovanost a osvětu o těchto tématech.

Milan Appel alias Mikin je živoucím příkladem, že k pedagogice vedou často klikaté cestičky a o úspěchu rozhoduje především osobnost a motivace.

Náš laureát získal nejprve titul zemědělského inženýra a začínal jako inseminátor. Sametová revoluce ho zastihla s čerstvým pedagogickým vzděláním a zrovna převzatými klíči a razítkem od Domu pionýrů a mládeže v Brně. Třicet následujících let, až do června loňského roku, této instituci, které dal jméno Středisko volného času Lužánky, řediteloval. 

Byl činný i na koncepční a systémové úrovni. Těsně po revoluci spolu s kolegy založil profesní organizaci „Sdružení pracovníků DDM v ČR“ a dvanáct let stál v jejím čele.  Podílel se na legislativním procesu v oblasti zájmového vzdělávání jako člen poradního sboru hned několika náměstků ministrů školství i jako člen Rady vlády ČR pro nestátní neziskové organizace. Angažoval se i jako člen správní rady legendy zážitkové pedagogiky Prázdninová škola Lipnice.

Krátký, ale intenzivní skautský zážitek z let 1968-70 jej nasměroval k celoživotnímu dobrovolničení jako vedoucí oddílu. Náčelníkem tábornického oddílu Vlčata byl dlouhých 38 let, s oddílem jezdí dodnes jako kuchař.

Posledních dvacet let se věnuje lektorské práci nejen ve svých Lužánkách, ale i v organizacích AISIS, Národní institut dětí a mládeže nebo Národní institut pro další při výchově pedagogů volného času.

Jak již bylo řečeno, svoji kapitánskou pozici na velitelském můstku Lužánek loni předal svým odchovancům, věnuje se geocachingu a dalším svým koníčkům. A především se snaží být dobrým dědečkem. Říká, že to je role, na kterou se připravoval celý život.

Finalisté

Active Citizens v ČR je vzdělávací program určený základním a středním školám. Jeho cílem je podpořit komunitní rozměr školy a posílit aktivní zapojení žáků v životě obce. Během školního roku žáci realizují společensky prospěšný projekt určený k rozvoji místní komunity. Škola se díky aktivitě žáků otevírá spolupráci s veřejností i samosprávou. Žáci se učí rozumět potřebám svého okolí i výzvám dnešního světa, získávají schopnosti i motivaci tyto výzvy řešit nebo se na jejich řešení podílet.

http://www.activecitizens.cz

Vzdělávací program Varianty organizace Člověk v tísni

Na děti číhají na internetu nástrahy jako sexting či kyberšikana. Za vznik většiny problémů může malé povědomí dětí o digitálním soukromí a identitě, a proto jsme připravili Digitální stopu. Jde o on-line interaktivní příběh, v němž se děti pomocí komiksů a chatů seznamují s osudem dvanáctileté Báry, jíž se její digitální stopa vymstila. Děti mají při průchodu tímto příběhem aktivní roli, která je podpořena interaktivními prvky. Cílem je dovést děti k zamyšlení se nad svým chováním na internetu.

http://www.digistopa.cz

David Kudrna / Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Přinášime do škol interaktivní divadelní programy zaměřená na primární prevenci. Jako hlavní metodu využíváme divadlo fórum. Jde nám o to, aby se diváci stali součástí děje a na vlastní kůži prožili v bezpečí fikce složité sociální situace a hledali na ně možná řešení. Otevíráme tak otázky, které se týkají všech. Spolu s dětmi přímým prožitek diskutujeme o jejich názorech na dané téma. Děti samy vstupují na jeviště, stávají se postavou příběhu a zkoušejí si svoje nápady nanečisto a tím se učí.

http://www.divadelta.cz

Spolek Divadelta

Metodika Dobrý začátek se zaměřuje na rozvoj socio-emočních dovedností předškolních dětí. Vychází z metodiky Incredible Years prof. Stratonové, která vyvinula a realizuje ověřené programy s cílem posílit emoční, sociální a kognitivní rozvoj malých dětí. V českých MŠ tuto metodiku postupně zavádíme od roku 2011. Pod pojmem „socio-emoční rozvoj dítěte“ se skrývají témata jako přátelství, vcítění se do druhého, vzájemná pomoc, uznání druhého, bez předsudků, bez idealizací a projekce svých představ.

http://www.scholaempirica.org/materske-skoly/metodika-dobry-zacatek/#dobryzacatek

Schola Empirica

Fakescape je studentský spolek studentů Masarykovy univerzity. V rámci něj jsme vymysleli hru, kterou se snažíme naučit studenty středních škol kriticky přemýšlet o informacích, kterými jsou denně zavaleni na internetu. Hlavní náplní našeho projektu jsou tedy výjezdy na školy, kde přednášíme a hrajeme naši hru se studenty.

http://www.fakescape.cz

Fakescape

V programu PŘEČTI naše pohádkové čtecí babičky a dědečkové čtou dětem pravidelně, jednou týdně, knihy v mateřských a základních školách. Jedná se o mezigenerační program, který pomáhá navázat vztah dětí ke knížkám, čtení a k jazyku jako takovému. Program se setkal s velkým ohlasem jak ze strany škol a školek, tak i seniorů. Nejvíce čtecích babiček a dědečků, kteří chodí pravidelně dětem číst, je v Praze, ale postupně se jejich řady rozšiřují i v dalších regionech České republiky.

https://www.mezi-nami.cz/program-precti

Mezi námi, o.p.s.

Minimalizace šikany je program, který pomáhám školám snížit četnost i závažnost šikanování mezi dětmi. Je určen ped. sborům a je tvořen vzdělávací částí a individuální podporou škole.
Ve vzdělávací části se účastníci učí vytvářet ve škole bezpečné klima, pracovat se vztahy a se třídou jako dynamickou skupinou, posoudit co je a co není šikana, adekvátně zasáhnout.
Během půlroční individuální podpory pomáhá konzultant škole nastavit strategii
prevence šikany a je mentorskou oporou pedagogům.

http://www.minimalizacesikany.cz/

AISIS, z. ú.

Ze spolupráce vzdělávacího programu Varianty, spisovatelky Ester Staré a ilustrátorky Daniely Olejníkové vznikla knížka Největší přání. Prostřednictvím putování plyšového koníka z Asie do Evropy se v ní děti seznamují s otázkami současnosti, jako je jinakost, výroba hraček, námořní doprava, konzum, migrace či přátelství. K tématům byly vytvořeny lekce pro výuku na 1. st základní školy, které lze využít v různých předmětech a zároveň pomáhají dětem rozvíjet čtenářskou a kritickou gramotnost.

https://globalschools.varianty.cz/

Vzdělávací program Varianty organizace Člověk v tísni

Rok Revoluce aneb Sametový rok očima youtuberky mapuje v osmi krátkých video lekcích rok 1989 od ledna do prosince. Postava fiktivní youtuberky Aničky B. přibližuje žákům ZŠ a studentům SŠ atraktivním odlehčeným způsobem klíčové momenty přerodu totalitního ČSSR v demokratickou zemi. Série ukazuje rok 1989 jako postupnou vlnu událostí v tehdejším Východním bloku vedoucí k vítězství demokracie, skrze tyto události však lekce upomínají i na předchozí dlouhá desetiletí nesvobody.

http://www.rokrevoluce.cz

Knihovna Václava Havla

Web Svět médií je součástí podpory mediální výchovy ve formálním i neformálním vzdělávání. Tato podpora má formu rozcestníku pro mediální výchovu, síťování učitelů, kteří se věnují či chtějí věnovat MV, jejich propojování s dalšími vzdělavateli, akademiky a dokonce i novináři, kteří vzdělavatelům v MV radí, jak média fungují, jak se ověřují informace apod. Web Svět médií i navazující platforma vzdělavatelů (FB, Twitter i off-line setkání) kolem tohoto webu tak supluje institucionální podporu.

http://www.svetmedii.info

Michal Kaderka (Gymnázium Na Zatlance)

Porota

historik a didaktik dějepisu

Začínal jako středoškolský učitel češtiny a dějepisu. Nyní působí na FFUK a na ÚSTR, kde se věnuje výzkumu paměti a vzdělávání učitelů. Snaží se, aby dějepis nebyl jen o biflování rozsáhlé faktografie, ale aby rozvíjel i dovednosti. Kdo ovládá faktografii, podle něj ještě nemusí být historicky gramotný. Podílí se na vývoji učebních pomůcek, které do výuky vnáší tvořivou práci s prameny, a tak mohou podpořit rozvoj dovedností.

analytik organizace EDUin

Vystudoval politologii, veřejnou správu a další sociálněvědní obory na Masarykově univerzitě v Brně. Studuje doktorský program veřejná a sociální politika se zaměřením na vzdělávací politiku na Karlově Univerzitě v Praze. Profesně se zabývá strategickým řízením vzdělávacích systémů a vzdělávací politikou. Působil jako analytik na Úřadu Vlády ČR. Poslední 3 roky strávil na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kde měl na starosti strategické, koncepční a analytické materiály i profilaci rezortního výzkumu. Stál za projektem přípravy Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.

ředitel vzdělávací organizace CEDU – Centra pro demokratické učení, o. p. s.

Vystudoval pedagogickou fakultu v Praze, obory český jazyk a literaturu a základy společenských věd. Baví ho co nejsystematičtěji rozvíjet a posilovat občanské vzdělávání v české republice a společně se svými kolegy podporuje žákovské parlamenty na školách, ale i metody vedení třídnických hodin, práce se skupinovou dynamikou a způsoby tvorby a realizace vize škol. Miluje práci s odpovědností a proto má rád koučovací a mentorovací přístup, demokratické principy a hodnoty, sdílení odpovědnosti.

novinář

Vystudoval matematiku a na odborné úrovni se průběžně věnuje sociologii. Po listopadu 1989 se podílel na zakládání několika médií, která fungují dodnes. V současnosti je redaktorem týdeníku Echo. O školství psal v devadesátých letech a v prvním desetiletí tohoto století. Takřka ho od této aktivity odradily návštěvy v zahraničí, kde viděl, že na rozdíl od nás to jinde funguje. Uznává však, že právě v oboru vzdělávání je potřeba začínat stále znovu.

ředitelka ZŠ Eden v Praze 10

Vystudovala jsem pedagogiku na FF UK a během prvních let praxe jsem si uvědomila, jak úžasné povolání jsem si vybrala. Baví mě sledovat pozitivní změny ve vzdělávání. Jako ředitelka vnímám velkou odpovědnost a snažím se přispět k tomu, aby z naší školy po devíti letech školní docházky odcházeli absolventi, kteří jsou na dobré cestě stát se zdravě sebevědomými, respektujícími a odpovědnými osobnostmi.

Karel Strachota je zakladatelem a ředitelem Jednoho světa na školách společnosti Člověk v tísni, v níž působí už přes devatenáct let. Stojí například za vznikem portálu JSNS.CZ, projektů Příběhy bezpráví, Být v obraze, Hledá se LEADr. nebo Studentské volby. Je autorem či spoluautorem řady publikací a filmů. V loňském roce byl oceněn Nadací Avast za mimořádný přínos v oblasti výuky moderní historie a mediální gramotnosti.

garant výchovy ke zdraví v Národním ústavu pro vzdělávání

Vystudoval tělesnou výchovu a český jazyk na FTVS UK a FF UK. Po učitelské praxi na ZŠ, SOŠ a G nastoupil do Výzkumného ústavu pedagogického v Praze, kde se věnoval problematice tělesné výchovy na základních, středních a sportovních školách. Později se zaměřil na teorii tvorby učebních osnov (kurikulárních dokumentů). Stále se snaží v článcích, publikacích i projektech propagovat zdraví a pohyb a prosazovat kvalitní vzdělávání.